תקנון הגרלת מיני מון | מגזין חתונות – מיי דיי

תקנון הגרלת מיני מון

תקנון ותנאי השתתפות בהגרלת “מיני מון הכל כלול בסיציליה” כחלק מיריד My Day

ברוכים הבאים להגרלת “מיני מון הכל כלול בסיציליה” (להלן: “ההגרלה” )
הפעילות מנוהלת על ידי אתר My Day המנוהל ומתופעל על ידי מילה ואריה (חברה בע”מ) (בהתאמה: “My Day” ו-“מילה ואריה”) באתר בכתובת: www.myday.co.il (להלן: “עמוד הפעילות”); ומעניקת הפרס במסגרת התחרות היא קלאב מד ישראל (להלן: “מעניקת הפרס”).

ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של My Day הניתנים לעיון באמצעות קישורים המצויים בעמוד הבית של My Day ולכן הנך מתבקש לקרוא בקפידה גם אותם וכן בהתאם לתנאי השימוש , התנאים והמגבלות של פייסבוק ואינסטגרם כפי שמפורטים באתרי פייסבוק ואינסטגרם .
אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
מהי הפעילות
1. כיצד משתתפים – במסגרת הפעילות יוזמנו גולשי אתר My Day והעוקבים בפייסבוק, אינסטגרם והחברים של My Day (להלן: “המשתתף” או “המשתתפים”) לרכוש כרטיס כניסה ליריד השנתי של My Day ולשתף את הפוסט של ההגרלה בפייסבוק בצירוף המלל: גם אני משתתפת ביריד השנתי של My Day. ואת? ולתייג חברה. זאת בנוסף למילוי פרטיהם כמבוקש בעמוד המכירה (להלן: “התכנים” או “פריטי התוכן” או “התוכן”). בנוסף, נדרשים המשתתפים להיות זוג מאורס או נשוי (עד שישה חודשי נישואים).
2. תקופת הפעילות – ניתן להשתתף בפעילות במהלך תקופתה, שתחל ביום 13/01/19 בשעה 10:00 ותסתיים ביום   07/02/19בשעה 14:00 (להלן: “תקופת הפעילות”).
א. מילה ואריה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר או לדחות, את מועדי הפעילות בהתאם לשיקוליה ולפרסם על כך הודעה מתאימה.
3. הפרס – מעניקת הפרס, מתחייבת להעניק לזוכה (היחיד בפעילות), חופשת ‘מיני מון’ זוגית הכוללת לינה במועדון קלאב מד צ’אפלו, סיציליה על בסיס הכל כלול.
א. בכפוף לאמור בסעיף 3.א. לעיל:
ב. הפרס לזוכה יכלול חבילת ‘הכל כלול’ לזוג (2) הכוללת כרטיסי טיסה והעברות, אירוח במועדון צ’אפלו  על בסיס פנסיון מלא, כיסוי מיסי נמל ובטחון. למימוש עד ליום 30.11.19. מעניקת הפרס שומרת על זכותה להעניק לזוכה פרס חלופי אשר ערכו הכספי שווה לפרס האמור לעיל בכפוף לשיקול דעתה בלעדי וככל שהדבר יידרש.
ג. מעניקת הפרס איננה מתחייבת להענקת כרטיס טיסה במחלקה שאיננה מחלקת תיירים.
ד. הפרס אינו כולל הוצאות נוספות מעבר להוצאות ומימון הפרטים שצוינו לעיל במפורש.
ה. אלא אם חברת התעופה תאשר זאת, אין התחייבות כלפי הזוכה, כי יוכל לצבור נקודות/מיילים במועדון הלקוחות שלה.
ו. באחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה, לוודא כי הינו כשיר בריאותית ומשפטית ליציאה לחופשה.. בכלל זה:
i. כי ברשותו דרכון בר תוקף לשישה (6) חודשים לפחות, ממועד יציאתו מישראל.
ז. כרטוס כרטיס הטיול (והמועדים הנקובים בו) יעשו ככל שניתן בהתאם להעדפותיו של הזוכה, ועל בסיס מקום פנוי, עד למועד המימוש הסופי כאמור. לצורך כך, באחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה ליצור קשר עם מעניקת הפרס, קלאב מד ישראל לפרטים הבאים: 03-7961817 או במייל yael.gannot-zamir@clubmed.com וזאת בתוך 7 ימים מהמועד שבו הועברה אליו הודעת הזכייה.
i. אי התאמה בין העדפותיו ו/או אילוציו של הזוכה ובין מועדי הפרס המוצעים לו בפועל לפי היצע מקומות בחברה שמספקת שירותים במסגרת החופשה (טיסה/ לינה וכדומה) (להלן: “מעניקות הפרס”), לא יקנו לו כל זכות ו/או טענה כלפי מעניקת הפרס ו/או מילה ואריה בע”מ, בהקשר זה.
ח. הזוכה מתחייב להישמע ולקיים את הנחיות מעניקת הפרס, בקשר עם מימוש הפרס וזאת בין היתר בקשר עם שעות קבלת פינוי חדרים ללינה, התנהגות נאותה במועדון וכדומה. הפרת הנחיות כאמור עלולה להוות עילה להפסקת מימושו של הפרס ו/או אי מימושו בשלמותו מבלי שלזוכה תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך כלפי מעניקת הפרס ו/או מילה ואריה בע”מ.
ט. שדרוג שירותים מול מעניקת הפרס, תוכל להתבצע- בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של מעניקת הפרס ועל בסיס מקום פנוי- על ידי הזוכה מול מעניקת הפרס לפי התמחור המוצע על ידה ועל חשבונו המלא הבלעדי של הזוכה.
י. במידה והזוכה לא מימש הפרס ו/או כל חלק ממנו, במועדיו, מכל סיבה שהיא, לא תקום לו בגין כך, כל טענה ו/או זכות בגין כך כלפי מילה ואריה בע”מ ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן, לרבות לגבי האפשרות לקבל פרס חלופי.
יא. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס מכל סוג שהוא, ככל שיחול, יהיו באחריות הזוכה ועל חשבונו.

יב. לאחר ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי מעניקת הפרס, לא ניתן יהיה לדחות ו/או לשנות את מועד ההזמנה מכל סיבה ולא תקים לזוכה ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך כלפי מילה ואריה בע”מ ו/או מעניקת הפרס.
יג. במידה והזוכה ירצה לצרף לטיול שבו יזכה, אורחים ו/או מוזמנים נוספים מטעמו (להלן: “אורחים”), מובהר כי מעניקת הפרס וממילא מילה ואירה בע”מ, לא  ישתתפו כלל בהוצאותיהם של האורחים לרבות בעבור עלות כרטיסי הטיסה, הלינה ו/או כל הוצאה אחרת. כמו כן, מודגש כי אין כל התחייבות לכך שהאורחים יוכל להשתתף בפועל בחופשה כאמור ו/או באיזה מחלקיו, שכן הדבר תלוי בין היתר בהיצע כרטיסי הטיסה , זמינות מקומות הלינה וכדומה, אצל הגורמים הרלבנטיים (חברת תעופה) ומעניקת הפרס. ממילא מובהר כי כל תנאי שקובע הסרת אחריות מצד מעניקת הפרס ו/או מילה ואריה בע”מ כלפי הזוכה, ממילא תחול ביחס לכל אורח מטעמו.

 1. אופן בחירת הזוכה – בתאריך ה- 10.02.19 תתבצע הגרלה בנוכחות עו”ד (להלן: “חבר השופטים” או “המפקח”),ויוגרל הזוג הזוכה (2).
  3. לאחר בחירת הזוכה, תוצאות הזכייה יהיו סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

4.כתנאי לקבלת הפרס, יידרש הזוכה להצהיר בכתב על עמידתו בתנאי התקנון בנוסח שייקבע על ידי מילה ואריה בע”מ.

 1. במידה ותידרש למלא פרטים בעמוד הפעילות, הינך אחראי באופן מלא ובלעדי למילויים המלא והנכון. אי פרסום פרטים מלאים ו/או מהימנים, עלולה לשלול זכאותך לפרס, במידה ותימצא ראוי לזכייה ו/או להוביל לכך שלא תקבל הודעת זכייה ו/או שתוגבל יכולתך לממש הפרס.
  6. . את הודעת הזכייה בפרס, ישלחו מילה ואריה בע”מ ומעניקת הפרס אל הזוכה, אל כתובת הדוא”ל שמילא בעמוד הפעילות.
  7. . בנוסף, מילה ואריה בע”מ יפרסמו את הזכייה ושמו של הזוכה יתויג ברשתות החברתיות (להלן: פייסבוק, אינטסגרם).
  8. . במידה ולא וידאת את זכייתך בכתובת הדוא”ל שמסרת, או במידה ולא מימשת את חבילת הפרס מכל סיבה שהיא, לא תהא זכאי לכל תחליף זכייה כספי ו/או אחר ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך כלפי מילה ואריה בע”מ ו/או מעניקת הפרס. האמור נכון גם במידה ופרטי ההתקשרות שמסרת בעמוד ההרשמה, נמסרו בטעות ו/או לא נשמרו עקב תקלה במערכותיה של מילה ואירה בע”מ.
  9. . הנך מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם בחירתו של הזוכה במסגרת הפעילות.
  10. . בעצם השתתפותך כאמור בפעילות, הנך מאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בקשר לפעילות בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
  11. . שולח התוכן לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לקבל כל תמורה בעבור השתתפותו בפעילות.
  12. . מילה ואריה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמותיהם, דמותם ופרטיהם של המשתתפים וממילא הזוכה, בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא מי מהן לנכון. מובהר, כי פרסומים כאמור עשוי שיעשו באמצעי התקשורת השונים, לרבות בעיתונות ובאתרי אינטרנט ולרבות לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של הפעילות או החברות המנהלות את הפעילות. בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו, פרטיו, דמותו ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד מילה ואריה בע”מ בהקשר זה.
  13.. הזוכה אינו רשאי לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר- וכן אינו רשאי לדרוש להמיר ו/או לשנות את הפרס בכל פרס אחר.
  14. מילה ואריה בע”מ ו/או מעניקת הפרס שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:
  • חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.
  • הזוכה ביצע עבירה במהלך הפעילות.
  • סירוב הזוכה למסירת כל פרטיו ו/או סירוב להצטלם עם ו/או בקשר לפרס.
  • סירוב הזוכה לאשר בחתימתו את קבלת הפרס.
  • הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם מעניקת הפרסים ו/או מילה ואריה בע”מ.
  • כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.
  • הפרת תקנון זה.
  15. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מובהר ומוסכם בזאת כי למילה וארחה בע”מ שיקול דעת בלעדי לבטל את זכייתו של משתתף ו/או להפסיק את השתתפותו של משתתף באם קיים חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי משתתף שזכה וזאת מבלי לגרוע ו/או להוות ויתור על כל סעד אשר קיים למילה ואריה בע”מ כנגדם ו/או מי מטעמם ומבלי שמוטלת על מילה ואריה בע”מ כל חובה לנמק בעניין זה. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי מילה ואריה בע”מ ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמה.
 2. מילה ואריה בע”מ וחברת קלאב מד רשאים להודיע בכל עת על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הזכייה, צורת חלוקת הפרס בכפוף למתן הודעה בת 7 ימים בכתב לפני כניסת השינוי לתוקף.

מתן פרטים
17. בנוסף לאמור לעיל ניתנת למילה ואריה בע”מ הזכות לעשות שימוש בפרטיך ובפרטי משתמשים אחרים בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר My Day.
מי רשאי להשתתף בפעילות
18. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי מילה ואריה בע”מ ו/או מעניקת הפרס – וכן מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.
19. מילה ואריה בע”מ ו/או מעניקת הפרס, שומרות לעצמן את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף בפעילות באופן זמני או קבוע, אם על פי שקול דעתן הבלעדי הפרת ו/או ניסית להפר תנאי שימוש אלה או את תנאי השימוש הכלליים של My Day, וזאת מייד עם היוודע למי מהן דבר הפרת תנאי השימוש על ידך, לפי שיקול דעתן הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות להן על פי כל דין או הסכם.
ביטול הפעילות
20. מילה ואריה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מילה ואריה בע”מ רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעילות, מועדי הפעילות, תקופתה או כל מועד אחר המצוין בה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולפרסם את דבר השינוי.
תנאים נוספים
21. השתתפותך בפעילות איננה מזכה אותך בתשלום כלשהו. הפעילות ניתנת לשימוש על ידך כמו שהיא (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מילה ואריה בע”מ או מי מטעמה, בגין תכונות הפעילות, הוראותיה, מגבלותיה ודרך ניהולה. מילה ואריה בע”מ אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתנהל כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אל האתר.
22. הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה ו/או להמחאה ו/או לשעבוד ו/או להחלפה, הפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף או לפרסים אחרים ומועד מימושו אינו ניתן לשינוי ו/או הארכה.
20. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול הפעילות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות התקנון ניתנת למילה ואריה בע”מ זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בפעילותו/או הקשור בפעילות ו/או מי מטעמו.
אחריות
24. הפרס בפעילות ואספקתו הינו מתנת מעניקת הפרס.
25. מילה ואריה בע”מ ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמה אינה נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות הפרס ו/או למימושם ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לך, למלווה, ו/או לצד שלישי כתוצאה ממימושו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, המשתתף מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד מילה ואריה בע”מ ו/או מי מטעמה בכל הקשור בקשר ישיר ו/או עקיף לפרס ואספקתו ולעניין הפעילות עצמה בכפוף לאמור ולמפורט לעיל.
26. הנך מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את מילה ואריה בע”מ ו/או את מעניקת הפרס ו/או כל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ולתוצאותיה.
27. מילה ואריה בע”מ ו/או מעניקת הפרס ו/או  מי מטעמה, אינם אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו לך, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם פעילות זו.
28. הנך מתחייב לשפות את מילה ואריה בע”מ ו/או מעניקת הפרס ו/או עובדיהן, מנהליהן או מי מטעמן, מייד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפרת במישרין ו/או בעקיפין תנאי שימוש אלה או את תנאי השימוש הכלליים ואת מדיניות הפרטיות של My Day ו/או אם הפרת או לא קיימת במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.
קניין רוחני
29. כל זכויות הקניין הרוחני בפעילות, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של My Day לפי העניין ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שידיעות אינטרנט קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בפעילות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של מילה ואריה בע”מ לפי העניין, וזאת בכתב ומראש.
דין, שיפוט והתיישנות
30. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד ידיעות אינטרנט בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומו.
סופיות תנאי ההשתתפות
31. האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו”ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי מילה ואריה בע”מ ו/או האתר ו/או מי מטעמה ו/או על ידי כל גורם אחר. מילה ואריה בע”מ רשאית לשנות את תנאי תקנון זה והודעה בדבר השינוי תפורסם כאמור בלשונית הפעילות והשינוי יכנס לתוקפו במועד פרסומו כאמור.
שאלות ובירורים
32. לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת info@myday.co.il
הננו מברכים אותך על השתתפותך בפעילות ומאחלים לך הצלחה רבה.

 

Menu Title