פרטי התחרות ותקנון חופשה במלדיביים | מגזין חתונות – מיי דיי

פרטי התחרות ותקנון חופשה במלדיביים

פרטי התחרות, תקנון ותנאי השתתפות

פרטי הפעילות

הפעילות הינה במתכונת תחרות אשר עלתה בנכסים הדיגיטליים של My Day החל מתאריך 12.3.19 ועד לתאריך 21.3.19.

הפעילות כוללת זכייה בשלושה לילות בווילה במלדיביים. כדי להשתתף בפעילות יש לשתף את הפוסט הציבורי “חופשה זוגית מפנקת במלדיביים במתנה” ולכתוב בתגובה אליו: “שיתפתי!”. המשתתף שיקבל את מספר הלייקים הגבוה ביותר על השיתוף יזכה בתחרות.

כללי

 1. א.צ פרסום ושיווק המשווקת ריזורטים באיים המלדיביים (להלן: “א.צ פרסום ושיווק“), וחברת מילה ואריה בע”מ (להלן: “מילה ואירה בע”מ“; א.צ. פרסום ושיווק ומיידי יקראו יחד להלן: “מפרסמות התחרות“) יקיימו מיום 12.3.2019 ועד יום 21.3.2019, תחרות נושאת פרס חופשה בריזורט באיים המלדיביים (להלן: “התחרות“)
 2. תקנון זה יפורסם באתר My Day https://myday.ynet.co.il/. ניתן יהיה לעיין בתקנון זה גם במשרד עו”ד אגמון ושות’ רוזנברג הכהן ושות’ אצל עו”ד גל אוהב ציון בין השעות 09:30-17:00, הממוקמים ברחוב יגאל אלון 98 תל אביב, מגדל אלקטרה, קומה 47, ותוך תיאום מראש מול עו”ד אוהב ציון במספר 03-6078607.
 3. התחרות תיערך בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה והמשתתפים מתבקשים לקרוא היטב את הוראותיו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום או מצג אחר – בין שנעשו בכתב או בעל הפה, לפני או אחרי פרסומו של התקנון – יגברו הוראות התקנון, אלא אם ציינו מפרסמות התחרות מפורשות בכתב אחרת.
 4. מפרסמות התחרות רשאיות לתקן או לשנות כל חלק מתקנון התחרות, לרבות מועדי התחרות וכן רשאיות לסיים בכל עת, ומכל סיבה שהיא את התחרות. במקרה של שינוי מהותי בתקנון התחרות או סיומו בטרם עת, מפרסמות התחרות או מי מהן ינקטו באמצעים סבירים על מנת ליידע את המשתתפים בשינוי האמור.

תנאים להשתתפות בתחרות

 1. רשאי להשתתף בתחרות ולזכות בפרס מי שעומד בכל התנאים הבאים:
  • בגיר (כלומר, שמלאו לו 18), הכשיר לפעולות משפטיות;
  • זוגות מאורסים המתחתנים בשנת 2019.
 2. לא רשאים להשתתף בתחרות ולזכות בפרס:
  • מנהלי ועובדי מפרסמות המבצע וכן בני משפחותיהם. לעניין זה: בן משפחה – בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 3. מפרסמות התחרות רשאיות להתנות ההשתתפות בתחרות בהצגת מסמכים להנחת דעתן המעידים כי המבקשים להשתתף בתחרות עומדים בתנאים אלה ומקיימים את תנאי התקנון.
 4. מפרסמות התחרות רשאיות לעשות שימוש בפרטי המשתתפים בתחרות, ובכלל כך לפרסם את שמותיהם, מענם, תמונותיהם בכל מדיה שתבחר, ללא כל תמורה, תהיה בעלת זכויות היוצרים בכל שימוש כאמור, ולא תהיה למשתתפים כל טענה או תביעה בקשר לכך.
 5. מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיהיו זכאיות לו על פי דין, מפרסמות התחרות רשאיות לא להתיר או להפסיק את השתתפותו של מי מהמשתתפים, על פי שיקול דעתן הבלעדי, אם ימצאו כי אינו מקיים את הוראות תקנון התחרות, או כי אינו משתף עמה פעולה לשם הוכחת עמידתו בתנאיו, או כי הפר בעבר הוראות תקנון תחרות אחר שערכו מפרסמות התחרות.
 6. המשתתפים מתחייבים לנהוג על פי כל דין.

מנגנון התחרות והפרס

 1. להלן מנגנון השתתפות בתחרות:
 • על המשתתפים לשתף פוסט שיועלה לפייסבוק על-ידי מי ממפרסמות התחרות.
 • על המשתתפים לוודא שהפוסט ששותף ציבורי בהגדרות האישיות של הפייסבוק.
 • על המשתתפים לכתוב בתגובה לפוסט שיועלה על-ידי מפרסמות התחרות “שיתפתי!”
 1. המשתתף שיקבל את מספר הלייקים הגבוה ביותר על השיתוף, יזכה בפרס.
 2. הפרס (לעיל ולהלן: “הפרס“) הינו שלושה לילות, לזוג (שני אנשים), בוילה על החוף Beach Villa בריזורט LUX* South Ari Atoll, Maldives, על בסיס חצי פנסיון, כולל העברות באמצעות טיסות ים ממאלה (בירת המלדיביים) לאי של הריזורט, וכן כולל דמי שירות וכלל המיסים שחלים על החבילה. יובהר כי הפרס לא כולל טיסות בינלאומיות מישראל לאיים המלדיביים, ולא כולל טיסות בינלאומיות בכלל. הפרס בתוקף לחופשה שתתקיים עד ליום 8.2.2020. הפרס אינו ניתן למימוש בין התאריכים: 20 בדצמבר ל 10 בינואר 2020; 1 בפברואר ל 15 בפברואר 2019; 1 בפברואר ל 15 בפברואר 2020; 14 באפריל ל 28 באפריל 2019. יובהר כי לא תהיה לזוכה כל טענה בנוגע למועדי מימוש הפרס. גם במידה והריזורט יהיה בתפוסה מלאה וגם במידה והזוכה לא יוכל להגיע לחופשה באיים המלדיביים (מכל סיבה שהיא) במועדים בהם כן ניתן לממש את הפרס.
 3. למפרסמות התחרות שיקול דעת בלעדי בכל הנוגע להענקת הפרס, המחליטות והקובעות היחידות בכל עניין הקשור בהחלטה על זהות הזוכים בפרס. מבלי לגרוע מכלליות האמור, למשתתפים לא תהא כל זכות לעיין בנתונים אשר על בסיסם תתקבל ההחלטה בדבר זהות הזוכים בפרס.
 4. מפרסמות התחרות יודיעו לזוכה על זכייתו. בכל מקרה, יתאפשר לזוכה לקחת את הוואוצ’ר הפרס במשך 30 יום מיום פרסום דבר הזכייה או מסירת ההודעה לזוכה, לפי המוקדם. זוכה אשר לא לקח את הוואצ’ר, ייראו בו כמי שוויתר על הפרס.
 5. המשתתפים מאשרים כי בחירת הזוכים בפרס הנה סופית ובלתי ניתנת לתביעה או לערעור וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפות בתחרות עילה לכל טענה, דרישה או תביעה כלפי מפרסמות התחרות ולרבות במקרה של טעות או שיבוש במהלך התחרות.
 6. הפרס הינו אישי, ואינו ניתן להסבה. איש מהזוכים בפרס לא יהיה זכאי לקבל פרס חלופי או פיצויים כלשהם היה ולא יוכל או לא ירצה לקבל את הפרס, או לא יממש אותו מכל סיבה שהיא והוא לא יעלה כל טענה או דרישה בעניין כלפי מפרסמות התחרות.
 7. מפרסמות התחרות רשאיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל שלב, להמיר את הפרס, כולו או חלקו, בפרס חלופי, שווי ערך על פי הערכתן.
 8. מפרסמות התחרות רשאיות להתנות את הענקת הפרס בהצגת מסמכים להנחת דעתן המאמתים את זהות המשתתפים ובחתימת הזוכים על כתב וויתור טענות כלפיה, לפי שיקול דעתה.
 9. הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון. הוצאות נוספות, לרבות כל מס, שירות, טיסות בינלאומיות, וכל הוצאה נוספת או אחרת, תחולנה על הזוכה ותשולמנה על ידיו.
 10. מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהיה זכאית על פי דין, היה ויתברר, בין לפני ובין לאחר מימוש הפרס, כי מי מהזוכים לא עמד בתקנון התחרות או שלא היה זכאי לפרס, הוא יפצה את מפרסמות התחרות בגין הוצאות אשר נגרמו לה עקב כך, מיד עם הצגת הדרישה הראשונה לכך.
 11. מפרסמות התחרות שומרות על זכותם לפרסם את פרטי ההגרלה, המשתתפים והזוכים בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות אך לא רק, פרסומים ברשת האינטרנט, פייסבוק, אינסטגרם, בעיתונות הכתובה, ברדיו ובטלוויזיה והכול בכפוף לתנאי ההיתר.

 הגבלת אחריות

 1. לא ניתן להמיר את הפרס או חלקו לכסף או להטבה אחרת; אין כפל מבצעים; האפשרות לשדרוג הוילות בתמורה לתשלום תלויה בהסכמת הריזורט ובהתאם למחירון של א.צ פרסום ושיווק כפי שיוסכם על ידי הריזורט. כל תוספת לילות חייבת להיות מוזמנת דרך א.צ פרסום ושיווק (ליבנה טורס בטל’: 052-4768716).
 2. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לזוכה כי עליו להודיע לריזורט על המועד למימוש הפרס 45 יום לפחות לפני מועד המימוש בפועל.
 3. הפרס לא גמיש הוא לא ניתן להעברה, ולא ניתן לשלבו עם הטבה או מתנה אחרת. אין כפל מבצעים.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור, לזוכה לא יהיו טענות ככל ותפוסת הריזורט תהיה מלאה במועד שבו הוא ירצה לממש את הפרס בריזורט.
 5. הזוכה, מקבל על עצמו את הפרס כמות שהם (“as is”), ופוטרים את מפרסמות התחרות מכל טענה או תביעה לגבי טיב ואיכות הפרס.
 6. מבלי לפגוע בכלליות האמור, הזוכה יהיה אחראי באופן בלעדי לביטוח למימוש הפרס, והוא האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם לו או לרכושו.
 7. הוראות תקנון תחרות זה ממצות את מלוא זכויות וחובות הצדדים, ולא תהיה למשתתפים כל טענה כלפי מפרסמות התחרות בגין נקיטת כל פעולה, או אי-נקיטתה, בהתאם להוראותיו.
 8. ההשתתפות בתחרות הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים, ומפרסמות התחרות לא תהינה אחראיות לכל נזק, הוצאה או הפסד (בין אם ישירים ובין עקיפים) אשר יגרמו למשתתפים במסגרת התחרות או כתוצאה ממנו.
 9. המשתתפים ישפו ויפצו את מפרסמות התחרות בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, ובכלל כך שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה או הוראה מהוראות כל דין או כל זכות צד שלישי.
 10. מפרסמות התחרות רשאיות, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, לבטל כליל או לדחות את התחרות, לשנות את הפרס ואופן מימושו, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא תקום למשתתפים כל זכות, והם לא יבואו למפרסמות התחרות בכל דרישה או טענה, בשל התרחשותו של אירוע כוח עליון. אירוע כוח עליון: אירוע משבש שמפרסמות התחרות לא ידעה עליו ולא יכלה למנוע אותו, ולרבות אסון טבע, אירוע לוחמתי, אירוע טרור ושביתה וכו’.

ייחוד מקום שיפוט

 1. על כל סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתחרות או לתקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט המוסמכים עניינית בעיר תל אביב – יפו תהיה סמכות שיפוט בלעדית לבירורם.

פרשנות

 1. בכל מקום שבו כתוב מפרסמות התחרות ו/או א.צ פרסום ושיווק ו/או מילה ואריה בע”מ, כאילו נכתב: “מפרסמות התחרות ו/או א.צ פרסום ושיווק ו/או מילה ואריה בע”מ, לרבות מי מטעמן וכן כל צד שלישי המשתף עמן פעולה בנוגע לתחרות”.
 2. האמור בלשון יחיד אף לשון רבים במשמע וכן להיפך, והאמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע.
 3. בכל מקום שבו כתוב בתקנון זה שמפרסמות התחרות תעשה דבר מסוים או תחליט לגביו, שמור לה שיקול דעת מוחלט באשר לאופן שבו תעשה את אותו דבר או תחליט לגביו, לא תחול עליה כל חובת הנמקה ופעולה או החלטה כאמור תהינה סופיות ולא ניתנות לערעור.
 4. אם הוראה כלשהי מהוראות תקנון התחרות תיקבע כבלתי חוקית או בלתי תקפה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת או תתברר כבלתי ניתנת לאכיפה, בחלקה או במלואה, לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון, ואלו יפורשו באופן המתאים למטרה העיקרית של התקנון.
Menu Title